Biedru naudas piemērošana

No biedru naudas atbrīvoti lielie komersanti, izglītības un pētniecības iestādes, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un pašvaldības.

Biedru iestāšanās Klasterī, izstāšanās un izslēgšana

1. Biedrībā var iestāties Biedrības mērķu sasniegšanā ieinteresētas personas, kuru darbība saistīta ar zaļajām un tīrajām tehnoloģijām, kas palīdz samazināt cilvēka radīto negatīvu ietekmi uz planētu, ražošanas efektivizācijas uzlabošanu un resursu efektīvāku izmantošanu, videi draudzīgiem materiāliem, videi draudzīgiem risinājumiem un elektromobilitāti mašīnbūves un aparātbūves, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kosmosa tehnoloģiju, energoefektīvu būvju un citās nozarēs, kā arī jebkuras citas personas, kuras atbalsta Klastera darbību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Klastera Valde.

2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde rakstiski paziņo pretendentam par viņa uzņemšanu/neuzņemšanu Biedrībā.

3. Ja Valde noraida pretendenta lūgumu, pretendents nav uzņemts par Biedrības biedru. Valdes lēmums pretendentam jāpaziņo rakstveidā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Pretendents var iesniegt atkārtotu pieteikumu kļūt par Biedrības biedru ne ātrāk kā pēc viena kalendārā gada.

4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei.

5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.1. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem, mērķiem un kas kaitē Biedrības darbam, mērķiem un reputācijai;
5.2. nav nomaksāta biedru nauda Valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

Biedra naudas iekasēšana

1.  Klasterī biedru nauda tiek iekasēta reizi gadā. Biedru nauda ar PVN netiek aplikta.

2. Grāmatvedība nekavējoties informē valdi par biedriem, kas nav laicīgi samaksājuši biedra naudu.

Biedru nauda

  • 1. gads Klasterī – 1 €/mēnesī (12 € gadā)
  • 2. gads Klasterī – 1 €/nedēļā (56 € gadā)
  • 3. gads Klasterī un turpmāk – 1 €/dienā (365 € gadā)

Vienreizējā iestāšanās maksa netiek piemērota.