Projekta nosaukums

SUSTAIN

Projekta mērķis un apraksts

Covid-19 pandēmijas smagās sekas ēku būvniecības sektorā atklāja vairākus izaicinājumus, kas pastāvējuši jau pirms COVID, kā piemēram, ierobežotā pielāgošanās tehnoloģijām un ar tām saistītajām inovāciju sistēmām ēku būvniecības jomā. Ar projektu “SUSTAIN” vēlamies mainīt esošo situāciju un padarīt ES ēku būvniecības tirgu noturīgāku un neatkarīgāku pret turpmākām līdzīgām situācijām kā Covid-19.

Projekts “SUSTAIN” paredz:

 1. Attīstīt ēku būvniecības tirgu, veidojot plašu atbilstošo klasteru un MVU tīklu, tādējādi mazinot arī Covid-19 krīzes ietekmi;
 2. Novērst stratēģisko atkarību, gan tehnoloģisko, gan rūpniecisko ēku būvniecības sektorā, un uzlabot ES atvērto stratēģisko autonomiju, popularizējot inovatīvus pakalpojumus un mudinot MVU šos pakalpojumus ieviest praksē;
 3. Veicināt inovatīvus risinājumus, kas saistīti ar ēku energoefektivitāti un viedumu, fokusējoties uz zaļo un digitālo pāreju uzņēmumiem ēku sektorā. Projektā “SUSTAIN” koncentrēsimies uz inovatīva digitāla rīka ieviešanu, kas novērtē ēku viedās gatavības indikatoru (SRI), izmantojot ēkas informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģijas. Turklāt projekta “SUSTAIN” darbības plāns paredz arī rīka savienošana ar ēku pārvaldības sistēmām (BMS).

Projekta uzdevumi un aktivitātes:

 1. uzdevums: tīkla veidošana ES rūpnieciskās ekosistēmas noturības uzlabošanai. Tas ietver tīklošanās aktivitātes ēku būvniecības jomā, specializējoties viedo un nulles enerģijas ēku sektorā. Projektā tiks īstenotas aktivitātes ar mērķi izstrādāt jaunus sadarbības modeļus starp Eiropas klasteru organizācijām un citiem atslēgas dalībniekiem, kas veicinās vērtību ķēžu savstarpējo saikni dažādās rūpniecības ekosistēmās.
 2. uzdevums: inovācijas būvniecības kapacitātē stratēģiskai autonomijai būvniecības jomā.Projekts “SUSTAIN” atbalstīs uzņēmumus, jo īpaši MVU, uzņēmējdarbības inovācijās, ieviešot tirgū vai atsevišķos uzņēmumos jaunu vai uzlabotu produktu vai biznesa procesu (vai to kombināciju), kas būtiski atšķiras no uzņēmuma iepriekšējiem produktiem vai biznesa procesiem un kas veicina ES rūpniecisko ekosistēmu, kā arī atbalstīto uzņēmumu stratēģisko autonomiju.
 3. uzdevums: Pieņemt un praksē ieviest procesus un tehnoloģijas, kas pastiprina pāreju uz zaļāku un digitālāku ekonomiku. Projekta laikā tiks piedāvāts procesi un tehnoloģijas, kas uzlabo vērtību ķēžu efektivitāti resursu izmantošanā, atver tirgu zaļajām tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā arī palīdz apgūt digitālos risinājumus. Projekts “SUSTAIN” palīdzēs uzņēmumiem pieņemt tādas progresīvas tehnoloģijas kā piemēram Lietu internetu (IoT), mākslīgo intelektu u.c.
 4. uzdevums: Apmācība, lai veicinātu darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalifikāciju, vienlaikus piesaistot jaunos talantus. “SUSTAIN” projektā tiks īstenotas darbības, kas veicinās klasteru prasmju spēju veidošanu un veicinās pieredzes apmaiņu starp klasteriem, lai palīdzētu klasteru vadītājiem, klasteru organizācijām un to dalībniekiem apgūt nepieciešamās prasmes un veikt darbības, lai izpētītu un izmantotu inovatīvus risinājumus saistībā ar ēku energoefektivitāti un viedumu.
 5. uzdevums: atvērtība starptautiskajam tirgum. Projektā “SUSTAIN” tiks atbalstīta starptautiska sadarbība ar valsts un trešo pušu privātām organizācijām. Tiks īstenota kopīga internacionalizācijas stratēģija, lai atbalstītu MVU internacionalizāciju trešās valstīs ārpus Eiropas un parakstītu sadarbības līgumus ar organizācijām trešājās valstīs.
 6. mērķis: Projekta “SUSTAIN” rezultātu izplatīšana.

Projekta partneri:

 • Hellas pētniecības un tehnoloģiju centrs (Grieķija)
 • Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris (Latvija)
 • CEEC efektīvas enerģijas klasteris Katalonijā (Spānija)
 • NACIONĀLAIS ZINĀTNISKĀS IZPĒTES CENTRS “DEMOKRITOS” (Grieķija)

Project ilgums:

2022. gada septembris – 2025. gada septembris (36 mēneši)

Projekta budžets:

1 398 983.10 EUR

Aktuālie uzsaukumi

SUSTAIN Eurocluster digitālā platforma  ir atvērta pirmajam Open Call uzsaukumam. Visi potenciālie pretendenti var reģistrēties un gatavot savus pieteikumus. Detalizētas vadlīnijas pretendetiem ir apskatāmas reģistrācijas vietnē vai spiežot šeit.

Open Call mērķis ir palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) risināt viedās ēkas problēmas un pieņemt vismodernākos procesus un tehnoloģijas. Ar finansiālo atbalstu MVU varēs izstrādāt jaunus produktus, pakalpojumus vai metodes būvniecības nozarē un veicināt inovācijas savās organizācijās.

Reģistrēšanās vietne
Detalizētas vadlīnijas
Open Call pirmais uzsaukums – SUSTAIN inovāciju atbalsts (Gold awards)
Atvērta pieteikšanās pirmjam uzsaukumam 01/09/2023
Atvērta pieteikšanās līdz 01/11/2023
Pieteikumu izvērtēšana līdz 31/12/2023
Paziņojums par finansējuma saņēmējiem 02/01/2024
Grantu līgumu slēgšana 31/01/2024
Projektu sākuma datums 01/02/2024
Projektu beigu datums 31/10/2024
Kopējais ilgums 9 mēneši

Atbilstīgie pretendenti

SUSTAIN Open Call ir adresēti tikai likumīgi dibinātiem un reģistrētiem MVU (tostarp jaunuzņēmumiem) saskaņā ar ES noteiktajiem kritērijiem, kā noteikts ES Komisijas Rekomendācijā 2003/361).

 • Pretendenti var pieteikties Open Call uzsaukumam kā konsorcijs vai individuāli.
 • Pretendetiem jābūt juridiski reģistrētiem vismaz 6 mēnešus pirms iesniegšanas termiņa.
 • Projektiem, kuros ir vairāku atbilstīgu pretendentu konsorcijs, viens MVU ir jādefinē kā “koordinators”, un šis MVU vadīs komandu visa projekta garumā.

Atbilstīgie pretendenti

SUSTAIN Open Call ir adresēti tikai likumīgi dibinātiem un reģistrētiem MVU (tostarp jaunuzņēmumiem) saskaņā ar ES noteiktajiem kritērijiem, kā noteikts ES Komisijas Rekomendācijā 2003/361).

 • Pretendenti var pieteikties Open Call uzsaukumam kā konsorcijs vai individuāli.
 • Pretendetiem jābūt juridiski reģistrētiem vismaz 6 mēnešus pirms iesniegšanas termiņa.
 • Projektiem, kuros ir vairāku atbilstīgu pretendentu konsorcijs, viens MVU ir jādefinē kā “koordinators”, un šis MVU vadīs komandu visa projekta garumā.

Aktivitāšu veids

Open Call ir pielāgoti diviem tehnoloģiju gatavības līmeņiem:

Inovācijas atbalsts [TRL 4-6] un Go-to-Market atbalsts [TRL 7-8], atbilstoši izstrādājamā risinājuma gatavības pakāpei.

Open Call atbalsts Inovāciju atbalsts (Gold Awards) Go-to-market atbalsts (Silver Awards)
4-6 TRL 4-6 TRL 7-8 TRL
Pretendenti Viens vai vairāki MVU, kas darbojas kā tehnoloģiju nodrošinātāji viedai ēku celtniecībai.
Maksimālais budžets vienam pieteikumam 50 000 € 30 000 €
Finansiālā atbalsta veids VIENREIZĒJS ATBALSTS Pieteikuma iesniedzēji iesniedz vienreizēja finansējuma atbalsta pieprasījumu, pamatojoties uz to paredzamajām izmaksām.
Kopējais piešķirtais budžets 600 000 € 450 000 €
Paredzamais projektu skaits, kas saņems finansiālu atbalstu 12 projekti 15 projekti
Projekta maksimālais ilgums 9 mēneši 6 mēneši
Pieejamais kopējais budžets 1 050 000 €

Attiecināmās izmaksas

 • Tiešās personāla izmaksas (personāls): “cilvēka” izmaksas, kas saistītas ar personālu, kuri strādā projekta izstrādē. Pieteikuma veidlapā jānorāda arī kopējais katrai darbu paketei veltītais darba laiks.
 • Apakšuzņēmēju izmaksas (ārējās ekspertīzes): darbs, ko veic ārējs pakalpojumu sniedzējs, kas ir noslēdzis līgumu ar pretendentu. Apakšuzņēmēju izmaksas ir atļautas, taču tās nedrīkst pārsniegt 30 % no katra atsevišķa MVU budžeta (pieteikuma budžeta).
 • Citas izmaksas: ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojums, palīgmateriāli, publikāciju izmaksas, izplatīšanas pasākumi, tīklu veidošanas pasākumi, citas preces, darbi un pakalpojumi. Pirkumi vai maksas pakalpojumu sniegšana starp konsorcija partneriem nav piemēroti.

Visiem pretendentiem piedāvātajā pieteikuma budžetā obligāti jāiekļauj šādas izmaksas:

Inovāciju atbalsta darbībām (gold awards/pirmais uzsaukums):

 • Vismaz 4000 € ceļa izmaksas mobilitātes pasākumiem un tīklošanās aktivitātēm, kas notiks projekta SUSTAIN laikā.
 • Vismaz 2000 € izdevumi publikācijām(dokumentu vai konferences prezentācija).

Iespējamo inovāciju tēmas 

Iesniegtajiem pieteikumiem jābūt sasaistē ar vismaz vienu no uzskaitītajām tēmām (izvēloties vairāk nekā vienu tēmu, pretendentam jānorāda, kura no tām ir galvenā):

 1. Viedie gatavības indikatori jeb (SRI) kopā ar mākslīgo intelektu (AI)
 2. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar paplašināto realitāti/virtuālo realitāti (AR/VR)
 3. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar ēkas informācijas modelēšanu (BIM)
 4. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar energoefektivitātes sertifikātiem (EPC)
 5. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar ēkas enerģijas pārvaldības sistēmu (BEMS)
 6. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar lietu internetu (IoT)
 7. Viedie gatavības indikatori (SRI) kopā ar metodoloģijām un rīkiem pozitīvas enerģijas ēku (PEB) būvniecības/renovācijas atbalstam

Iesniegšanas kārtība

MVU katrā uzsaukuma kārtā var  iesniegt tikai vienu pieteikumu. Iesniedzot vairāk par vienu pieteikumu, tie visi automātiski tiek noraidīti . Šis noteikums ir spēkā abās Open Call uzsaukumu kārtās.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka kopā abos uzsaukumos viens MVU nevar saņemt  atbalstu vairāk par 60 000 eiro.

Detalizētas vadlīnijas

Visi pieteikumi tiks reģistrēti izmantojot Sustain digitālo platformu, un tiem ir jābūt rakstītiem angļu valodā.

Reģistrēšanās digitālā platforma

Tiks izvērtēti tikai tie pieteikumi, kas tiks iesniegti, izmantojot tiešsaistes iesniegšanas platformu noteiktajā termiņā (2023. gada 1. novembris plkst. 17.00 CEST pirmajam Open Call uzsaukumam ).

Iepazīsties ar projekta “SUSTAIN” ietvaros sagatavoto materiālu “Kā veicināt digitālo pāreju būvniecības uzņēmumos?”

Skatīt dokumentu

Projekts tiek īstenots ar Eiropas klasteru sadarbības platformas Euroclusters atbalstu. Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.