Līguma Nr.: 3.2.1.1/16/A/016

Projekta termiņš: līdz 2022. gada 28.februārim

Projekta mērķis: veicināt komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību. Celt uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus, radīt inovācijas un jaunus produktus. Veicināt starptautisko sadarbību, sekmēt zināšanu pārnesi, paaugstināt resursu efektivitāti un produktivitāti produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros. Īstenot dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai tā dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par, piemēram, veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.

Atbalstu projekta ietvaros var saņemt sīkie, mazie un vidējie komersanti, kas kļuvuši par Klastera biedriem un kuru mērķis ir uzsākt vai paplašināt eksportu. Vairāk par mazā, vidējā komersanta statusa noteikšanu šeit.

Projektā iekļauta arī aktīvas sadarbības veidošana starp uzņēmumiem un izglītības, kā arī pētniecības iestādēm, piemēram, atbilstoša un kvalificēta darbaspēka nodrošināšana, finansējuma piesaistes iespēju atlasīšana. MVK izaugsme tiks veicināta ne tikai apgrozījuma pieaugums, bet arī zināšanu un kompetenču paaugstināšanās, jaunu produktu izstrāde un ieviešana ražošanā, ražošanas un pakalpojumu sniegšanās efektivitātes paaugstināšana, sadarbības tīkla paplašināšanās u.c. aspekti. Klastera mērķis ir caur realizētajām aktivitātēm nodrošināt MVK iespējas iesaistīties savas izaugsmes aspektu pilnveidošanā un izmantošanā. MVK starptautiskā sadarbība ieņem kritiski svarīgu lomu ne tikai realizācijā un apgrozījumā, bet arī ražošanas, piegādes, sertifikāciju un citu vajadzību nodrošināšanā.

No specifiskiem atbalsta pakalpojumiem izceļamas ražošanas efektivizēšanas aktivitātes, darbinieku specifiskas apmācības un protams tādas eksporta veicināšanas aktivitātes kā tirgus izpētes, mārketinga materiālu sagatavošana u.tml. Īpašu lomu ieņem produktu demonstrāciju objektu izveide un koplietošanas tehnisko telpu pētniecības un attīstības vajadzībām izveide.

Projekta kopējās izmaksas EUR 625 500.55, no kā 80% publiskais atbalsts jeb ERAF finansējums

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).
0
dalībnieki projektā
0%
eksporta pieaugums
0%
apgrozījuma pieaugums
0
jauni kopprodukti

* 2019.g. salīdzinājumā ar 2018.g.

Atbalstāmās nozares

Klastera mērķa grupa ir zaļo un viedo tehnoloģiju sektoru MVK. Šo tehnoloģiju sektoros šī projekta kontekstā ietvertas sekojošas galvenās nozares:

  • kokapstrāde
  • elektrisko un optisko iekārtu ražošana
  • papīra ražošana un poligrāfija
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare

Papildus nozares:

  • būvniecība
  • zinātniski pētnieciskā darbība un inženiertehniskie pakalpojumi
  • citas nozares, kam ir ietekme uz augstāk minētajām