Projekta nosaukums

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris

Projekta Nr. 

5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/009

Projekta ilgums

līdz 2026. gada 31. maijam

Projekta mērķis:

Projekta “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu, mikro, mazo, vidējo un lielo komersantu, kas darbojas “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju sektoros, izaugsmi, starptautisko sadarbību (internacionalizāciju) un privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma pieaugumu sniedzot finansējumu dažādu aktivitāšu realizēšanai. Lai to īstenotu, sadarbības tīkls ir izstrādājis aktivitāšu plānu, kas mērķtiecīgi veicinās dalībnieku internacionalizācijai un privāto pētniecības un attīstības investīciju apjoma palielināšanai.

Papildus, sadarbības tīkls un tā aktivitātes veicinās Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķus, radot stimulus, lai mainītu sadarbības tīkla dalībnieki sadarbībā ar pētniecības organizācijām veiktu pētniecību, attīstības un inovāciju darbības. Atbilstoši viedās specializācijas stratēģijas pamatidejai, sadarbības tīkls ir izvēlējies prioritāro “Viedās enerģētikas un mobilitātes” jomu, kurā veicināt inovāciju kapacitātes pieauguma nodrošināšanu, kas ir arī viena no 5 RIS3 prioritārajām jomām Latvijā, un kurā biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” darbojas vadības grupā.
Visu atbalstu var izmantot Sadarbības tīkla dalībnieki – sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru mērķis ir uzsākt vai paplašināt eksporta iespējas.
Lai sadarbības tīkla aktivitātes strukturētā veidā līdzdarbotos NIP2027 nacionālo virsmērķu sasniegšanā un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas, ko izstrādājusi IZM, virsmērķu sasniegšanā, sadarbības tīkla darbības ir sagrupētas četros galvenajos tematiskajos blokos jeb darbības virzienos:
1) Eksporta veicināšana;
2) Ieguldījumi produktivitātē un inovācijās;
3) Attīstības projektu un izaugsmes kapacitātes paaugstināšana;
4) Sadarbības tīkla internacionalizācija.

Projekta budžets

Projekta kopējie izdevumi: 514 519.09 EUR (pieci simti četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņpadsmit EUR un 09 centi), no tiem: 4.1. Atbalsta summa, t.sk. Atveseļošanās fonda finansējums: 85 % no kopējiem izdevumiem, nepārsniedzot 437 341.23 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens EUR un 23 centi), 4.2. Privātais attiecināmais finansējums 77 177.86 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi EUR un 86 centi).

Sadarbības tīkla dalībnieki

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”,  5.1.1.2.i Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai 3. kārtas ietvaros (Līguma Nr. 39-2-10/2854).