2020. gada  17. septembrī tika dibināta biedrība Latvijas Digitālais akselerators. Tās mērķis – sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, kā arī uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Šobrīd Latvijas Digitālajā akseleratorā darbojas jau kopskaitā 17 biedri, pārstāvot visu Latvijas plānošanas reģionus. To starpā gan Latvijas augstākās izglītības un pētniecības iestādes, gan tehnoloģiskie centri, gan uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta centri, kā arī digitalizācijas jomā iesaistītie publiskā sektora pārstāvji.

Biedrības darbībā iesaistīti partneri no visiem Latvijas plānošanas reģioniem, lai nodrošinātu to uzņēmumu efektīvu digitālo transformāciju un piekļuvi gan nacionālo, gan vietējo centru sniegtajām iespējām un informācijai.

Rīgas reģiona pārstāvēto organizāciju darbība aptver visu Latviju. To skaitā ir pētniecības un tehnoloģiju centri Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, SIA „Baltica Open Solutions Center” un uzņēmējdarbības atbalsta centri TechHub, LETERA un reģiona atbildīgais partneris VAS ”Elektroniskie sakari”.

Vidzemes reģiona vadošais partneris ir biedrība „Valmieras attīstības aģentūra”, kas izveidojusi efektīvus reģionāla mēroga sadarbības tīklus. Savukārt reģiona tehnoloģisko kapacitāti stiprina Vidzemes augstskola.

Kurzemes reģionā iesaistīti uzņēmējdarbības atbalsta centri Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (vadošais partneris Ziemeļkurzemē) un GreenTech (vadošais partneris Dienvidkurzemē). Tehnoloģisko kapacitāti Kurzemes reģionā nodrošina Liepājas Universitāte.

Latgales reģionu akseleratorā pārstāv Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, tādējādi nodrošinot gan uzņēmējdarbības atbalsta, gan tehnoloģisko funkciju klātesamību šajā reģionā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sekmīgi sadarbojas ar Latgales plānošanas reģionu, pašvaldībām un uzņēmumiem reģionālā un Latvijas mērogā.

No Zemgales reģiona biedrībā ir iesaistījusies Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, kā arī GreenTech (vadošais partneris), kas reģionā ir izveidojis struktūrvienību, lai varētu sniegt atbalsta pakalpojumus ne tikai Kurzemes, bet arī Zemgales reģionā.

Latvijas Digitālais akselerators veidots kā vienas pieturas aģentūra, kas palīdz uzņēmumiem un iestādēm kļūt konkurētspējīgākiem attiecībā uz to procesiem, produktiem vai pakalpojumiem. Akseleratora biedri

Biedrība savai turpmākai darbībai izvirzījusi sekojošus uzdevumus:

  • Izstrādāt digitālās pārveides stratēģijas – izaugsmes jomu identificēšanai un attīstīšanai.
  • Atbalstīt jaunu digitālo platformu, produktu un pakalpojumu dizainu, prototipēšanu, testēšanu un ieviešanu.
  • Veicināt mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, kiberdrošības, kā arī citu digitālo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē.
  • Īstenot digitālās pārveides projektus, kas dod labumu Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi.
  • Ieguldīt Latvijas iedzīvotāju digitālajās kompetencēs.
  • Piesaistīt finansējumu Latvijas uzņēmumiem un publiskajam sektoram, lai digitālās pārveides plānus un risinājumus īstenotu praksē.
  • Attīstīt digitālo inovāciju ekosistēmu Latvijā. Iesaistīt vietējos izstrādātājus digitālo risinājumu kopradē.

Uzzini vairāk, ielūkojoties Latvijas digitālā akseleratora mājaslapā: http://www.digitallatvia.lv/