Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts MVU ir viena no prioritātēm Latvijā un Lietuvā. Sakarā ar ierobežotu darba vietu skaitu, tas jo īpaši ir aktuāli attālajos reģionos un līdz ar to veidojas dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas, kā viena no tā minama jaunu cilvēku migrācija uz pilsētām vai ārvalstīm, lai realizētu savas idejas vai atrastu darbu. Meklējot risinājumus situācijas uzlabošanai ir izveidota partnerība starp Rietavas tūrisma un biznesa informācijas centru (vadošais partneris), Talsu novada pašvaldību, Zaļo un Viedo tehnoloģiju klasteri un Klaipēdas lietišķo zinātņu universitāti. Partneri sadarbojoties ieviesīs Interreg V-ALatvijas Lietuvas programmas projektu „Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” – BEE Lab, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldus, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, apmainoties ar labo praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā. BEE Lab ietvaros tiks realizētas 5 atšķirīgi modeļi, kā piemēram PopUp Lab, Biznesa skola jauniešiem, Kafija ar ekspertiem, tematiski informatīvās web konferences. Virzot esošos un potenciālos MVU caur uzņēmuma dibināšanas vai attīstīšanas procesam, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība attālajos reģions, un izveidotais ekspertu tīkls, veicinās šo modeļu ieviešanu praksē. Visos modeļos tiks iesaistīti MVU, eksperti un projekta partneri. Uzkrātā pieredze modeļu darbības laikā tiks apkopota „BEE Lab labās prakses grāmatā”. Grāmata kopā ar „Ziemeļrietumu Lietuvas un Dienvidrietumu uzņēmējdarbības vides pētījumu” kalpos kā līdzeklis ekspertiem, lai veicināt uzņēmējdarbību attālajos reģionos arī pēc projekta noslēguma.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 565 685,76 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 480 832.88 EUR. Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” projekta budžets ir 106 399,50 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 90 439,57 EUR, pārējais ir pašfinansējums. Projektu līdzfinansē Interreg V- A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.- 2020. Mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis petījums ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī pētījuma saturu pilnībāatbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pilnu pētījumu lasīt šeit.