Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ir noslēgusi projektu BEE Lab “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” Nr. LLI-157, kurš uzsākās 2017. gada 1. aprīlī un noslēdzās 2019. gada 30. septembrī.

Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts MVU ir viena no prioritātēm Latvijā un Lietuvā. Sakarā ar ierobežotu darbavietu skaitu, tas jo īpaši ir aktuāli attālajos reģionos un līdz ar to veidojas dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas; kā viena no tādām minama jaunu cilvēku migrācija uz pilsētām vai ārvalstīm, lai realizētu savas idejas vai atrastu darbu. Meklējot risinājumus situācijas uzlabošanai, tika izveidota partnerība starp Rietavas tūrisma un biznesa informācijas centru (vadošais partneris), Talsu novada pašvaldību, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri un Klaipēdas Lietišķo zinātņu universitāti. Projekta mērķis bija veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldus, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, apmainoties ar labo praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā.

BEE Lab ietvaros tika realizēti 5 atšķirīgi modeļi, kā, piemēram, PopUp Lab (Rietavas tūrisma un Biznesa informācijas centrs), informatīvās web konferences (Talsu novada pašvaldība) un biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” īstenotie modeļi – Vasaras Biznesa skola jauniešiem”, “Saldus Biznesa skola” un “Kafija ar ekspertu”.

Pasākuma “Kafija ar ekspertu” mērķis bija palīdzēt rast risinājumus uzņēmēju problēmām, sniegt atbildes uz uzņēmēju un citu interesentu svarīgiem jautājumiem, tādejādi palīdzot efektīvāk attīstīt uzņēmējdarbību. No projekta sākuma tika realizēti 24 pasākumi, katra mēneša pēdējā ceturtdienā, par dažnedažādām uzņēmējdarbībai svarīgām tēmām. Pasākumos kopā piedalījās nedaudz mazāk kā 500 dalībnieku, proti, 498 dalībnieki. Kopumā šim modelim tika piesaistīti vairāk kā 30 eksperti, lektori un uzņēmēji.

“Saldus Biznesa skolas” mērķis bija sniegt zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem, palīdzēt uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību, izprast, ar ko un kā sākt. Tika nodrošināta iespēja izmantot mentora pakalpojumus pusgada garumā. No projekta sākuma, tika realizētas 6 “Saldus Biznesa skolas”, sākot no 2017. gada 28. augusta līdz 2019. gada 27. martam. Vienas skolas ilgums bija 4 mēneši, no kuriem 1 mēnesis bija paredzēts dalībnieku atlasei. Kopā sešās skolās piedalījās 72 dalībnieki ar savām biznesa idejām un tika piesaistīti vairāk kā 20 eksperti, lektori un uzņēmēji.

“Vasaras Biznesa skola” bija pasākums jauniešiem ar mērķi iepazīstināt ar uzņēmējdarbības pamatprincipiem, palīdzēt attīstīt vai realizēt biznesa ideju, kā arī sniegt daudzas citas nepieciešamās zināšanas, kuras saistītas ar uzņēmējdarbības uzsākšanu vai tās attīstīšanu. No projekta sakuma tika realizētas 2 “Vasaras Biznesa skolas” jauniešiem. Pirmā norisinājās no 2017. gada 23. – 26. augustam, savukārt otrā skola norisinājās no 2019. gada 27. – 30. augustam. Kopējais piesaistīto dalībnieku skaits – 30 dalībnieki (20 dalībnieki pirmajā skolā, no kuriem 4 bija no Lietuvas un 10 dalībnieki otrajā skolā). Tas bija četru dienu apmācību cikls, kur tika piesaistīti 25 eksperti, lektori un uzņēmēji.

Tika iegādāts arī nepieciešamais aprīkojums, lai sekmīgi varētu realizēt biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” biznesa attīstības modeļus, proti, tika iegādāti 5 datori, projektors, mēbeles, 5 mazās teltis un lielā telts.

Virzot esošos un potenciālos MVU caur uzņēmuma dibināšanas vai attīstīšanas procesiem, tika veicināta uzņēmējdarbības attīstība attālajos reģions, un tika izveidots ekspertu tīkls, kas veicinās šo modeļu ieviešanu praksē arī pēc projekta noslēguma. Kopumā ir izveidots ekspertu tīkls ar 21 iesaistītu ekspertu, no kuriem 7 eksperti ir piesaistīti no biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”. Uzkrātā pieredze modeļu darbības laikā tiks apkopota „BEE Lab labās prakses grāmatā”, par kuru ir atbildīgs projektu partneris – Klaipēdas Valsts koledža. Grāmata kopā ar „Ziemeļrietumu Lietuvas un Dienvidrietumu Latvijas uzņēmējdarbības vides pētījumu” (īstenotājs biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”) kalpos kā līdzeklis ekspertiem, lai veicinātu uzņēmējdarbību attālajos reģionos arī pēc projekta noslēguma. Visā projekta īstenošanas laikā no visiem biznesa attīstības modeļiem ir nodibināti 30 jauni uzņēmumi, no kuriem 13 ir izveidoti saskaņā ar biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” īstenotajiem biznesa attīstības modeļiem; iespējams, ka to skaits vēl palielināsies.

Projektu finansēja Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 565 685,76 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 480 832.88 EUR. Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” projekta budžets ir 106 399,50 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 90 439,57 EUR, pārējais ir pašfinansējums. Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.- 2020. Mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs preses relīzes saturu pilnībā atbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Evita Indriksone

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris Projekta vadītāja asistente

Mob. 260 56 093

E-pasts: evita@greentechlatvia.eu

www.greentechlatvia.eu